Japan

K.K. TATEYAMA SEISAKUSHO
Miyazaki-cho Toriyagasaki Dorosaka Yasiki 143
Kami-gun,   Miyagi
Japan

Phone Number: 0229-67-3855

New Search