China

Xinfa Polyurethane (XinFaPU) Company
2, Zhanggang Renmin Road
Jiangdu Xiannv town
Offer:Polyurethane Sieve Plates (PU screens)
http://docs.google.com/Doc?id=dgshrr67_21gd547s
Yangzhou,   Jiangsu
225212
China

Phone Number: +8613488883658
Contact Name: John Zhuang

New Search