China

Kam Yuk Enterprise Company
No. 2 Hongcuquan Xiron Road
Chaozhou,   Guangdong
China

Phone Number: 86-768-2185265 / 2357905
Fax Number: 86-768-2185291
Contact Name: Hong Yuk

New Search